SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
2
3
3
0
0
Tin tức sự kiện 08 Tháng Bảy 2011 1:30:00 CH

Tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX cho 478 người là cán bộ chủ chốt của quận.

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Nghị quyết, các văn kiện Đại hội IX Đảng bộ thành phố, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại họi XI của Đảng và chương trình hành động của Quận ủy nghị quyết đại hội Đảng cấp trên.


Số lượt người xem: 4223    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA