SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
1
2
6
8
4
Tin tức sự kiện 30 Tháng Ba 2011 9:15:00 SA

Tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2011

            Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận 11 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I/2011 như sau:

            1. Công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính:

            - Trong quý đã thực hiện một số công tác như sau:

            + Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 4075/KH-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thành phố Hồ Chí Minh trên hệ tọa độ quốc gia VN-2000; đồng thời ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/01/2011 về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, địa giới hành chính trên địa bàn quận 11; Họp thống nhất hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa quận 11 và quận Tân Bình.

            + Báo cáo chấm điểm thi đua của ngành Nội vụ và cải cách hành chính của quận năm 2010; Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính của quận năm 2011; Lập danh sách trích ngang lãnh đạo và cán bộ theo dõi, tổng hợp công tác cải cách hành chính của quận;

            + Giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc UBND quận và 16 phường.

            + Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2010.

            + Báo cáo Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ.

            + Thống kê số liệu về dân số, khu phố, tổ dân phố tính đến ngày 31/12/2010 và thông tin phục vụ cho công tác bầu cử; Báo cáo danh sách người tham gia Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố khóa VIII của quận; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/3/2011 của UBND quận về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII ngày 22 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 về thành lập các Tổ phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII;  Tập huấn công tác bầu cử: hướng dẫn lập danh sách cử tri và phần mềm lập danh sách cử tri tại thành phố; Tổ chức hướng dẫn lập danh sách cử tri cho lãnh đạo và cán bộ lập danh sách cử tri cho UBND 16 phường.

            + Ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND quận về ban hành quy định trình tự thủ tục và quy trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận.

            2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hoá thủ tục hành chính:

            - UBND quận giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

            3. Tình hình thực hiện cơ chế “ một cửa, một cửa liên thông” tại UBND quận và tại UBND 16 phường:

            - Tại UBND quận: đã tiến hành thực hiện “ một cửa liên thông” giữa phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục thuế trong việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & QSHĐƠ gắn với việc ban hành thông báo nộp thuế; Liên thông giữa phòng Tài nguyên - Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) với 16 phường trong việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ.

            - Liên thông giữa phòng Kinh tế và Chi cục Thuế trong việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD và cấp mã số thuế.

            - Tại 16 phường việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã đi vào hoạt động ổn định.

4. Tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn:

            Thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận đã tổ chức lại gồm 13 phòng ban chuyên môn và thực hiện thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các cơ quan chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt, có quy chế hoạt động của từng đơn vị tham mưu tốt cho UBND quận. Đã ban hành quy chế hoạt động của các phòng Nội vụ, phòng Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động và Thương binh xã hội, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Tư pháp, Thanh tra quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, phòng Kinh tế và phòng Tài chính - Kế hoạch. Đang chờ ý kiến của Sở Nội vụ về quy chế của phòng Quản lý đô thị quận.

            - Thành lập Văn phòng đăng ký sử dụng đất.

            5. Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công:

            - Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phòng ban và 16 phường về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

            6. Những công việc liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

            - Hỗ trợ kinh phí tham gia lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức sự kiện văn hóa, lễ hội.

            - Về chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về QLNN ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011

            - Chiêu sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính (hệ tại chức)

            - Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức viên chức năm 2011

            - Báo cáo tình hình hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích quý I/2011.

            7. Hiện đại hoá nền hành chính:

            - Website quận 11 duy trì được họat động, đảm bảo đúng tần suất cập nhật, theo đúng quy định của Thành phố, trong quý I/2011 đã mở thêm chuyên mục “Đoàn khối chính quyền” theo đề xuất của Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND quận và đã cập nhật được 8 tin; biên tập từ bản tin quận được 61 tin, 4 bài viết và 19 hình ảnh các loại; Công tác gửi lịch tuần của UBND quận, văn bản do quận ban hành, các văn bản sao y qua hệ thống mạng được duy trì thường xuyên.

            - Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định hệ thống mạng nội bộ, đường truyền số liệu, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị thông suốt, ổn định.

            - Theo dõi, hỗ trợ việc vận hành các phần mềm QLNN, phần mềm ứng dụng công nghệ GIS, cập nhật tin, thủ tục hành chính lên Kiosk thông tin vẫn đảm bảo; đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Sở TTTT nhằm phục vụ việc tra cứu hồ sơ của người dân trên trang hệ thống điện tử một cửa của Thành phố.

            - Khảo sát hiện trạng CNTT 16 phường nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử sắp tới.

            - Hiệu chỉnh một số lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (EDMS). Tổ chức sơ kết đánh giá việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong thời gian vừa qua.

            8. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000:

            - Tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 16 phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại UBND quận  (giai đoạn 2).


Số lượt người xem: 6655    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA