SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
4
9
6
1
Tin tức sự kiện 11 Tháng Tư 2011 10:50:00 CH

TÌM HIỂU Công văn số: 691/BHXH-CSXH ngày 01/03/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp

            I. Sửa đổi, bổ sung một số  nội dung vào khoản 1, Mục I, Phần I (Quản lý thu bảo hiểm thất nghiệp)

            1. Sửa đổi, bổ sung đoạn cuối điểm 1.1 như sau:

            “- Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 dù không ký hợp đồng vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.3 như sau:

            “1.3. Người đang hưởng lương hưu hàng tháng; trợ cấp mất sức lao động hàng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại điểm 2 dưới đây theo các hợp đồng tại điểm 1.1 khoản 1 và công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

            3. Bổ sung một điểm vào khoản 1 như sau:

            “1.4. Trường hợp người lao  động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc”.

            II. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung vào khoản 3, mục IV, Phần II (Quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp)

            1. Bổ sung một tiết vào cuối điểm 3.1 như sau:

            “3.1.6. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc giải quyết di chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với người lao động thuộc quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

            * Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đối tượng chuyển đi: Làm thủ tục di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đi tỉnh khác.

            + Hồ sơ gồm: Thông báo của Trung tâm giới thiệu việc làm, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chính), Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (mẫu số C77-HD ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính);

            + Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo của Trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện lập hồ sơ di chuyển, niêm phong hồ sơ và gửi bảo đảm bằng đường công vụ đến Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đối tượng chuyển đến hưởng trợ cấp theo địa chỉ ghi trong Thông báo của Trung tâm giới thiệu việc làm.

            * Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi đối tượng chuyển đến:

            + Căn cứ văn bản đề nghị chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo bản sao Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động do Trung tâm Giới thiệu việc làm chuyển đến và hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh khác chuyển đến; kiểm tra nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì làm thủ tục tiếp nhận, quản lý, chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định;  thu hồi thẻ bảo hiểm y tế cũ và cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người lao động.

            + Thông báo bằng văn bản với Trung tâm giới thiệu việc làm  nơi đối tượng chuyển đến về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

            + Hướng dẫn người lao động về địa điểm, thời gian, hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

            (Trích Công văn số: 691/ BHXH-CSXH ngày 01/03/2011)


Số lượt người xem: 5923    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA