SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
6
8
6
3
6
Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười 2010 3:20:00 CH

Tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng năm 2010 và các giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2010

            1. Công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính:

            - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về xây dựng và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2010, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/3/2010 về thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2010 và đã triển khai đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc quận, UBND 16 phường. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 70-KH/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết số 17-NQ/TW và Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 23/8/2008 của UBND thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW.

            - Báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010.

            - Báo cáo và tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 -2010.

            - Báo cáo về việc tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

            - Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương và Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại UBND 16 phường và các đơn vị.

            - Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2004-2011 đến nay và phương hướng nhiệm vụ giải pháp đến hết nhiệm kỳ.

            - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 và triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2010 – 2020; đồng thời sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở từ nay đến hết năm 2010.

            - Báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị nhân dân 6 tháng đầu năm 2010.

            - Tiến hành rà soát, lập bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên hệ tọa độ quốc gia VN-2000 của quận và 16 phường.

            - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ cơ sở quận năm 2009.

            - Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ chuyên trách quận do thay đổi nhân sự theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 30/3/2010.

            - Quyết định giao biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với 16 phường năm 2010; tạm giao chỉ tiêu biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận năm 2010; tạm giao biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế đối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận; giao chỉ tiêu biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và đối với Thanh tra xây dựng quận, phường.

            2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hoá thủ tục hành chính:

            - UBND quận giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Thẩm định, góp ý giúp UBND Quận ban hành 373 văn bản, tham mưu xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010. Đã tiến hành tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ ban điều hành tổ dân phố, nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức quận, Phường và 03 buổi hội thảo, 03 cuộc thi, 31 cuộc tuyên truyền với 6331 lượt người tham dự.

            - Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 07/6/2010 của UBND quận về thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (giai đoạn III) theo Đề án 30 trên địa bàn quận 11 cho các đơn vị và UBND 16 phường.

            - Tổ chức triển khai đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 Phường về thực hiện các Quyết định của UBND Thành phố về việc thay thế, bổ sung thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận- huyện.

            3. Tình hình thực hiện cơ chế “ một cửa, một cửa liên thông” tại UBND quận và tại UBND 16 phường:

            - Tại UBND quận: đã tiến hành thực hiện 02 quy trình “ một cửa liên thông” giữa phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục thuế trong việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & QSHĐƠ gắn với việc ban hành thông báo nộp thuế và giữa phòng Kinh tế và Chi cục Thuế trong việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD và cấp mã số thuế.

            - Tại 16 phường việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã đi vào hoạt động ổn định được sự đồng tình của các tổ chức và công dân.

            4. Tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn:

            Thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận đã tổ chức lại gồm 13 phòng ban chuyên môn và thực hiện thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các cơ quan chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt. Đã ban hành quy chế hoạt động của các phòng Nội vụ, phòng Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động và Thương binh xã hội, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Tư pháp, Thanh tra quận, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Văn phòng UBND quận. Đang lấy ý kiến góp ý quy chế của phòng Tài chính - Kế hoạch.

5. Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công:

            - Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phòng ban và 16 phường về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND quận ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 về giao biên chế và định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với UBND 16 phường và Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 về tạm giao chỉ tiêu biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận năm 2010.

            Từ đầu năm các đơn vị, phòng ban và UBND 16 phường đều đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trung bình hàng tháng mức thu nhập tăng thêm như sau:

                        + Tại các phòng ban quận:

· Người cao nhất: ( ngàn đồng/người/tháng): 1.800 đồng

· Người trung bình ( ngàn đồng/người/tháng): 1.350 đồng

· Người thấp nhất ( ngàn đồng/người/tháng): 900 đồng

+ Tại UBND 16 phường:

· Người cao nhất: ( ngàn đồng/người/tháng): 1.300 đồng

· Người trung bình ( ngàn đồng/người/tháng): 950 đồng

· Người thấp nhất ( ngàn đồng/người/tháng): 600 đồng

6. Những công việc liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

            - Báo cáo kết quả đào tạo cán bộ công chức quận và 16 phường thuộc quận năm 2009; đồng thời tham mưu ban hành thông báo chiêu sinh lớp trung cấp hành chính (hệ tại chức), có 77 cán bộ công chức quận và Phường đăng ký tham dự thi tuyển công chức hành chính năm 2010; Qua sơ tuyển có 47 cán bộ đủ điều kiện tham dự.

            - Triển khai thông báo và đăng ký cho 108 cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Thành phố tổ chức, cụ thể: 41 cán bộ công chức theo học lớp bồi dưỡng kiến thức văn thư lưu trữ và trung cấp văn thư lưu trữ; 02 cán bộ phòng Kinh tế tham gia lớp tập huấn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; 22 cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ; 01 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường theo công văn 206/SNV-XDCQ ngày 05/3/2010; 20 cán bộ công chức tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp; 20 cán bộ công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2010; 01 cán bộ tham dự tập huấn luật cán bộ, công chức và 01 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học tổ chức nhà nước.

            - Cử 01 công chức tham gia dự tuyển chương trình học bổng đạo tạo Thạc sĩ chính sách công Khóa 3 (2010- 2012); 03 cán bộ tham dự lớp tập huấn về bộ chỉ số đánh giá kết quả thự chiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường; 03 công chức tham dự lớp tập huấn cán bộ quản lý năng lượng; 04 cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 05 cán bộ công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê phường năm 2010; 05 công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng và 07 công chức, viên chức tham dự lớp sau đại học năm 2010, trong đó có 05 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

            - Tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ tin học (A,B) cho cán bộ, công chức quận: hiện có 46 cán bộ công chức đăng ký tham gia; lớp Trung cấp hành chính hệ tại chức năm 2010 có 167 cán bộ công chức đăng ký.

7. Hiện đại hoá nền hành chính:

- UBND quận quan tâm ứng dụng công nghệ tin học vào quá trình quản lý xây dựng Website và các phần mềm phục vụ như quản lý hoạt động hệ thống mạng nội bộ, các phần mềm quản lý nhà nước, hiệu chỉnh các phần mềm GIS (cấp số nhà, cấp phép xây dựng), chuyên mục tìm hiểu và giải đáp pháp luật, dữ liệu phần mềm quản lý hộ tịch triển khai ứng dụng tại UBND 16 phường mang lại hiệu quả cao trong quản lý, duy trì hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị thông suốt, ổn định. Website quận 11 duy trì được họat động, đảm bảo đúng tần suất cập nhật, theo đúng quy định của Thành phố.

            - Tiếp tục duy trì họat động ổn định hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị thông suốt, ổn định.

            - Tổ chức tập huấn chính sách bảo mật cho hơn 80 cán bộ công chức tham dự (các phòng ban, UBND 16 phường và một số trung tâm).

            - Các phần mềm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, lao động và đô thị được duy trì, giúp cho cán bộ tác nghiệp và lãnh đạo đơn vị trong công tác thụ lý hồ sơ, theo dõi hồ sơ. Trong 9 tháng đầu năm 2010 đã nâng cấp, hiệu chỉnh quy trình biểu mẫu các phần mềm GIS (Đăng bộ nhà theo NĐ 88, Giao dịch đảm bảo). Phần mềm quản lý hộ tịch do Sở Tư pháp triển khai tại quận và UBND 16 phường hoạt động ổn định, phát huy được tính tiện ích trong công tác hộ tịch tại đơn vị.

            - Tin và bài viết trên website quận ngày càng phong phú, trong 9 tháng đầu năm 2010 đã bổ sung thêm một chuyên mục tin mới (DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT), thông tin được cập nhật thường xuyên, đúng tần suất theo quy định của thành phố. Đã cập nhật được 583 tin, bài viết và văn bản. Hiện nay tại quận đã lắp đặt xong đường truyền số liệu MegaWan cho 16 phường của quận.

8. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008:

            - Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 30/9/2009 của UBND quận 11 về Triển khai áp dụng hệ thống QL chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 16 phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại UBND quận (giai đoạn 2), đã thực hiện và tiến hành đánh giá nội bộ lần thứ I và đã đánh giá chứng nhận vào cuối tháng 12/2009 chờ Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận.

            - Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001:2008 tại quận. Trong quý III chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn và tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện quy trình “một cửa liên thông” tại các phòng ban thuộc quận.

            - Tổ chức trao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 cho UBND 14 phường.

            - Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các lĩnh vực áp dụng tại quận và phường quý III/2010 như sau:

+ Tại quận: 20 lĩnh vực: đạt 99 %

+ Tại 16 phường: 8 lĩnh vực đạt 90,2 %

9. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2010:

            - Tiến hành rà soát, kiểm tra 16 phường việc ban hành Quyết định về Quy chế làm việc và phân công phân nhiệm thành viên ủy ban nhân dân theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của UBND phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân; tiến hành kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy năm 2010.

- Phối hợp đơn vị tư vấn tham mưu kiểm tra, sơ kết việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 tại các phường (8 lĩnh vực) và mở rộng phạm vi áp dụng tại quận (20 lĩnh vực). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình 1 cửa liên thông tại 16 phường và các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

- Tập trung thực hiện rà soát văn bản hành chính nhà nước, chỉ đạo rà soát theo đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (đề án 30 – giai đoạn 3).

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể quận, phường khảo sát ý kiến khách hàng đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và người dân; đánh giá nguyên nhân chưa hài lòng và có kế hoạch giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

- Tiến hành kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2010 theo kế hoạch số 06-KH/QU của Quận ủy; Ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo, tổ chức hội nghị nhân dân tổ dân phố kỳ cuối năm và củng cố nhân sự, hoạt động Ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình hoán chuyển sắp xếp đội ngũ cán bộ phường đạt chuẩn theo Nghị định 92 của Chính phủ . Đồng thời xếp lại lương và phụ cấp lương đúng trình độ chuyên môn hiện tại và chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm đúng theo quy định.

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý địa giới hành chính, quản lý cột mốc, hồ sơ theo dõi, quản lý về địa giới hành chính năm 2010;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực soạn thảo văn bản hành chính cho cán bộ 16 phường, phòng ban và các đơn vị sự nghiệp.


Số lượt người xem: 6850    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm