SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
1
6
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Ba 2010 3:15:00 CH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010

          Tiếp tục thực hiện Cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 23/8/2008 của UBND thành phố về ban hành Kế họach thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2010 của UBND Thành phố về thực hiện hiện công tác cải cách hành chính năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của Thành phố năm 2010 và Kế hoạch số 70-KH/QU ngày 10/6/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Vào ngày 03/3/2010, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện chương trình Cải cách hành chính năm 2010 với nhiệm vụ trọng tâm như sau:

            1. Về thể chế:

            a) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực xây dựng và ban hành văn bản của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, UBND 16 phường; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ soạn thảo và ban hành văn bản. Thường xuyên rà soát điều chỉnh văn bản thuộc thẩm quyền, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp.

            - Cải cách thủ tục hành chính là mũi đột phá của công tác cải cách hành chính, có bước tiến mới về chất, tạo ra chuẩn mực mới cho nền hành chính: tập trung các lĩnh vực: lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp giấy phép xây dựng; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận QSDĐƠ & QSHNƠ; nộp thuế… và các dịch vụ hành chính liên quan đến đời sống của người dân và của tổ chức.

            - Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND quận 11 về thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (giai đoạn 2007 -2010). Thực hiện công khai minh bạch bằng nhiều hình thức theo quy trình ISO đã được triển khai và áp dụng tại UBND quận và 16 phường.

            b) Hoàn thiện và chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại quận và UBND 16 phường nhằm tăng cường ý thức, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân.

2. Tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

            a) Tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận – phường theo chỉ đạo của Chính phủ. Ban hành các quy chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp còn lại theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

b) Triển khai thực hiện việc phân cấp, ủy quyền công tác quản lý nhà nước cho UBND quận - phường theo chỉ đạo của UBND thành phố. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, 16 phường rà soát và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình khi có sự thay đổi trong nhân sự lãnh đạo; phân định rõ chế độ trách nhiệm, xác định mối quan hệ, lề lối làm việc và có sự phân công hợp lý, rõ ràng giữa cán bộ, công chức, viên chức với cơ quan đơn vị.

c) Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác tuyển dụng cán bộ, công chức vào các cơ quan hành chính nhà nước công khai, đúng theo quy định. Xây dựng Quy chế, quy định cụ thể để quản lý cán bộ và kịp thời thay thế, miễn nhiệm cán bộ có năng lực yếu, phẩm chất kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín, có sai phạm; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt được cán bộ có đức, có tài, trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp. Chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức học tập quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, Công chức và các Nghị định của Chính phủ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để có đủ khả năng và thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

d) Tiếp tục thực hiện kiểm tra theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương và Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về sử dụng thời gian làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, qua đó xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Cải cách tài chính công:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, phòng ban và 16 phường về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 100% đơn vị, phòng ban và phường đều phải xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm và thực hiện đúng theo quy chế đã đề ra. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các chính sách chế độ về tiền lương, thưởng, phúc lợi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chủ trương chống lãng phí, thực hành tiết kiệm thông qua việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương.

4. Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước:

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và đầu tư nâng cấp trang Web và hệ thống Kiosk thông tin, tra cứu hồ sơ hành chính bằng mã vạch của quận; xây dựng và đầu tư nâng cấp các hạng mục mở rộng hệ thống mạng, hoàn chỉnh các phần mềm GIS phiên bản mới; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng tại các phòng ban, đơn vị, 16 phường giúp cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc được nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Phấn đấu 95% cán bộ, công chức cấp quận và 80% tại phường có bằng A vi tính.

b) Thực hiện tốt việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại UBND quận và 16 phường.

c) Hoàn tất việc xây dựng sửa chữa một số trụ sở UBND phường chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động; trang bị phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho các tổ chức và người dân đến liên hệ giải quyết công việc.

d) Giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, tổ chức và quy chế dân chủ ở phường.

5. Tổ chức thực hiện:

1) Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và UBND 16 phường căn cứ vào Chương trình Cải cách hành chính năm 2010 xây dựng Kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho phù hợp gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính quận (phòng Nội vụ) trước ngày 10/3/2010 và định kỳ hàng quý (quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm vào ngày 15 của tháng cuối quý) phải báo cáo kết quả thực hiện cho phòng Nội vụ để tổng hợp trình UBND quận và báo cáo cho UBND thành phố.

2) Đề nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, UBND 16 phường chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; trong đó có công tác kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục hành chính vào Nghị quyết về công tác phòng chống tham nhũng và tiến hành sơ, tổng kết báo cáo về UBND quận thông qua phòng Nội vụ.


Số lượt người xem: 5380    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm