SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
2
7
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2010 9:10:00 SA

Thư Chúc Tết của Đ/c Dương Công Khanh Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận

K

 hi cánh cửa năm 2009 khép lại cũng là thời điểm đánh dấu toàn Đảng bộ và nhân dân quận 11 chúng ta đã vượt qua một năm với đầy những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế chung, lạm phát tăng cao và cơ sở hạ tầng của quận vẫn còn một số mặt yếu kém. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX đã đề ra và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, các nhiệm vụ trọng tâm của 4 chương trình trọng điểm gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những thành quả có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển quận nhà.
            Về kinh tế, đã chủ động đề ra các giải pháp và kiến nghị thành phố các nhu cầu bức xức để giúp doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại – dịch vụ - sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, kết quả doanh thu thương mại-dịch vụ tăng 10,28%, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 4,52% so với năm 2008. Trên lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị, với điều kiện có nhiều khó khăn về vốn nhưng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vẫn đạt khá và hoàn thành việc bố trí tái định cư cho các hộ dân theo kế hoạch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tập trung xây dựng đạt kết quả khả quan; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo; tính đến nay tất cả 16 phường đã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học với tỷ lệ chung toàn quận là 83%; tiếp tục nâng chuẩn nghèo cho 1.328 hộ, trong đó có 329 hộ vượt nghèo ra khỏi chương trình, hạ tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới từ 8,91% xuống còn 8,22% trên tổng số hộ dân; hệ thống y tế từ quận đến phường được đầu tư, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; gắn mới hơn 400 đồng hồ nước, đảm bảo 100% người dân được sử dụng nước sạch; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.
            Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng được thực hiện tốt, nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đổi mới gắn với việc học tập “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực được khẳng định, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên được nâng lên. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm. điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện kịp thời, mạnh dạn bố trí, đề bạt cán bộ trẻ vào các chức danh chủ chốt, hầu hết tiếp cận công việc tốt, phát huy đưởgc sở trường, năng lực công tác và giữ phẩm chất đạo đức. Công tác phát triển đảng viên vượt kế hoạc và tăng 37% so với năm 2008.Việc đi cơ sở kiểm tra, gáim sát, chỉ đạo các cấp ủy Đảng về thực hiện Nghị quyết, kế hoạch, chương trình trọng điểm được tăng cường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tốt, kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước được chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức.
            Tuy nhiên, mức tăng trưởng về giá trị sản xuất và doanh thu thương mại dịch vụ đạt thấp so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra là 6% và 16%; một số cấp ủy cơ sở chưa chủ động chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kế hoạch của một số cơ sở chưa tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở một số đơn vị còn hình thức, thiếu sự kiểm tra của cấp ủy; việc chỉ đạo, định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chưa thường xuyên, chưa quan tâm đúng mức công tác nhân sự cán bộ chủ chốt của đoàn thể.
            Nhìn lại năm 2009 vửa qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, Quận 11 chúng ta vẫn có những bước tiến rõ rệt và kết quả đáng khích lệ, tuy còn một số mặt hạn chế, song thành tích đạt được vẫn là cơ bản, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận nhà, đồng thời là nền tảng căn bản để chúng ta phấn đấu tốt hơn nữa trong năm mới.
            Bước vào năm 2010, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, phải tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX đề ra trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội-an ninh-quốc phòng, xây dựng đảng và vận động nhân dân, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời cũng là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Đảng, 85 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nấht Tổ quốc, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Quốc khanh, đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
            Với ý nghĩa đó, toàn Đảng bộ và nhân dân Quận 11 cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè; tiếp tục triển khai các dự án theo kế hoạch, tranh thủ nguồn vốn của thành phố để đầu tư mở rộng và duy tu một số tuyến đường, thực hiện các công trình xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, các công trình phúc lợi. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội kết hợp với chương trình giảm nghèo, quan tâm công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, tập trung nâng chuẩn cho 1.989 hộ nghèo; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống van minh đô thị, đẩy lùi tiêu cực xã hội; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và tỷ lệ phổ cập bậc trung học, thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, xã hội học tập giai đoạn 2009-2010. Tăng cường giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là trong những ngày tết và lễ lớn.
            Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hộ Đảng cấp cơ sở và quận, trong đó cần tích cực chuẩn bị công tác nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, các ngày lễ lớn của dân tộc. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ; tập trung củng cố; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.
            Với kết quả đạt được trong năm qua cùng với những mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể trong năm 2010, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, chúng ta tin tưởng rằng Quận 11 sẽ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra và tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, phát triển quận nhà trong những năm tiếp theo.
            Thay mặt Quận ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, xin kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân quận nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Số lượt người xem: 3311    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm