SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
3
8
5
2
3
Tin tức sự kiện 17 Tháng Tám 2010 9:55:00 SA

Ngày 1/8: Ngày truyền thống Ngành Tư tưởng- Văn hoá của Đảng

 

“Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ
và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ”
 
Cách đây 80 năm, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8 “ nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8, ngày đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xuất phát từ sự việc có ý nghĩa chính trị to lớn trên, năm 2000, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo) đã trình và được Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) chuẩn y lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa của Đảng.
Từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng-văn hóa cùng với công tác tổ chức góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong và Bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”, “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp tích cực của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tư tưởng cũng góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các thế hệ cán bộ trung kiên, có đức, có tài của Đảng và Nhà nước để từ đội ngũ này mà giáo dục, giác ngộ, tập hợp, tổ chức, cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của lực lượng thù địch và các phần tử  cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, văn hóa cũng góp phần quan trọng trong cổ vũ, động viên, tuyên truyền và tổ chức quần chúng làm cách mạng.
Trong đội ngũ các thế hệ cán bộ ngành công tác tư tưởng –văn hóa, bao gồm đội ngũ những người làm công tác lý luận, những người làm công tác tuyên truyền, cổ động chính trị, những biên tập viên và phóng viên, những văn nghệ sĩ… cũng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng, dạn dày trong đấu tranh cách mạng và trong hoạt động của phong trào quần chúng. Hết lớp này đến lớp khác, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng luôn luôn là lớp người đi trước và đi cùng với phong trào cách mạng của quần chúng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Ngày nay đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng không chỉ lớn mạnh về số lượng, về lực lượng và binh chủng, dày dạn về kinh nghiệm mà còn có hệ thống tổ chức chặt chẽ và rộng khắp từ trung ương xuống cơ sở với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn và đang là chỗ dựa về mặt tinh thần của toàn xã hội. Giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đang mở ra. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác tư tưởng-văn hóa phải cố gắng hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 


Số lượt người xem: 7655    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm