Danh sách những người ứng cử HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đơn v bầu cử s 12: quận 11

 

 

 

 

STT

 

 

H và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính (nữ)

 

 

Dân tc

 

 

Tôn giáo

 

 

Quê quán

 

 

Nơi

hiện nay

 

 

Chức vụ, đơn vcông  tác

 

 

Đảng viên

 

Đại biểu tái cử

Trình đ

 

Ghi chú

 

Hc vấn

 

Chính tr

 

Chuyên môn

 

 

1

 

 

Phan Minh                                       Châu

 

 

31/8/1956

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Phường Tân

To, quận Bình Tân, TP.HCM

 

161B/24 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11

 

Ủy viên BTV, Ch tịch Ủy ban MTTQ quận 11

 

8/8/1983

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

 

CN Kinh tế

 

 

 

 

2

 

 

 

Đặng Thị Minh                                       Hiếu

 

 

 

21/12/1973

 

 

 

x

 

 

 

Kinh

 

 

 

Không

 

Lũng Hòa, huyện nh Tường, tnh nh Pc

 

 

385B Minh Phụng, phường 10 quận 11

Phó ban Tchức,

Tuyên huấn - Thanh thiếu niên- Trường hc, Hi ch thập đỏ Thành ph

 

 

19/8/2000

 

 

 

Đại hc

 

 

Trung cấp

 

 

C nhân

Lut

 

 

 

3

 

 

Phm Hiếu                                       Nghĩa

 

 

22/3/1959

 

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Huyện Bích Trì, tỉnh Hà Nam

 

506/51B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11

Ủy viên BCH Hi

Ch thập đỏ TP, Ch tịch Hi chthập đỏ quận 11

 

7/1982

 

 

Khóa VII

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

 

CN Kinh tế, CN Lut

 

 

 

 

 

4

Lê Hoàng                                       Quân

(Lê Minh Sơn)

 

 

 

 

10/2/1953

 

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

Không

 

 

Tân Bình, huyện An, tỉnh Bình Dương

 

 

Nhà Công vThành y thành ph

Ủy viên BCH

Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành y, Chtịch

Ủy ban nhân dân

TP.HCM

 

 

 

06/7/1978

 

 

 

 

Khóa VII

 

 

 

Đại hc

 

 

 

 

C nhân

 

 

 

C nhân

Lut

 

 

 

5

 

 

Châu Nht                                       Trung

 

 

29/5/1957

 

 

 

Kinh

 

 

Không

 

 

Sài Gòn

 

 

329C Minh Phụng, phường 2, quận 11

 

Tng Giám đc Công ty TNHH Hunh Gia Huynh Đệ

 

 

Không

 

 

 

12/12

 

 

Không

TKXD

hữu tuyến, kinh doanh

 

Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

Số đi biu được bu là: 03 đi biu 

 

Tìm kiếm