1.    Bà Trần Thị Bích Liên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận:

a)    Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. Lãnh đạo công tác an ninh - nội chính; công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại.

b)   Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

-     Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên công ty.

-     Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của quận; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm;

-     Công tác nội chính;

-     Công tác kế hoạch và đầu tư;

-     Công tác tổ chức - cán bộ;

-     Xét duyệt các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng có liên quan.

c)    Trực tiếp chỉ đạo các chương trình: Chương trình Cải cách hành chính, dân chủ cơ sở; Chương trình Phòng, chống tham nhũng; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

d)   Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng của quận theo Quyết định thành lập cụ thể:

-     Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhng;

-     Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

-     Ban chỉ đạo Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án;

-     Ban chỉ đạo Cải cách hành chính;

-     Ban chỉ đạo Thực hiện pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

-     Hội đồng thi đua khen thưởng;

-     Hội đồng nghĩa vụ quân sự;

-     Hội đồng xử lý kỷ luật;

Ngoài ra, Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng của các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo chỉ đạo của thành phố.

e) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, phường 5.

 

2. Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phụ trách Văn hóa - Xã hội:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-     Giáo dục và đào tạo;

-     Văn hóa, Thể dục thể thao;

-     Y tế;

-     Lao động Thương binh và Xã hội;

-     Công tác xóa đói giảm nghèo;

-     Công tác thi đua - khen thưởng;

-     Tham gia Ban vận động Vì người ngho;

-     Giải quyết những trường hợp khiếu nại - tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công tác: Phổ cập giáo dục; Giảm hộ nghèo - tăng hộ khá; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo, cơ sơ lưu trú du lịch, karaoke...; Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số; An toàn vệ sinh thực phẩm; Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Nghị quyết Liên tịch 01 về xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và ma túy; Công tác phòng chống AIDS; Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

c) Trường các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan. Ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội quận, Bệnh viện quận, Ngân hàng chính sách xã hội quận Tân Phú, các Trung tâm: Y tế Dự phòng, Dạy nghề, Thể dục thể thao, Văn hóa, phường 2, phường 16.

 

3. Ông Võ Đức Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phụ trách Quản lý đô thị:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-     Xây dựng; Quản lý đất đai;

-     Giao thông - công chính;

-     Quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch;

-     Phòng cháy, chữa cháy;

-     Tài nguyên và môi trường;

-     Quản lý và xác nhận tình trạng nhà ở;

-     Giải quyết những trường hợp khiếu nại - tố cáo có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

-     Thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một hành viên Dịch vụ Công ích quận 11 tại Điều 1, Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích quận – huyện (trừ nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên công ty).

b) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo dõi và chỉ đạo công tác quy hoạch - kiến trúc đô thị, các công trình xây dựng; trực tiếp chỉ đạo Chương trình nhà ở, Chương trình xử lý rác; Chương trình giảm ngập nước, Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân; Chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường...

c) Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo các lĩnh vực có liên quan. Ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty Dịch vụ công ích, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 11, phường 3, phường 8.

 

4. Ông Trương Quốc Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phụ trách Kinh tế:

a)    Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-     Công tác đăng ký kinh doanh;

-     Thuế, Kho bạc, Quản lý thị trường;

-     Quản lý công sản;

-     Thương mại (kể cả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại), dịch vụ (bao gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác);

-     Công tác tôn giáo, dân tộc;

-     Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

-     Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

b)   Trực tiếp chỉ đạo các chương trình: Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp; Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển thương mại điện tử...

c)    Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo các lĩnh vực có liên quan. Ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d)   Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý thị trường 11B, Trạm Thú y, phường 9, phường 12, phường 15.

 

5. Ông Nguyễn Văn Nhà - Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận:

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

c) Phụ trách phường 11.

 

6. Ông Huỳnh Văn Nhanh - Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, Chi huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận:

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Quân sự, Quốc phòng.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

c) Phụ trách phường 1.

 

 

8. Bà Tô Thị Thanh Thúy - Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ:

a) Trực tiếp phụ trách tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về công tác tổ chức bộ máy nhân sự và tiền lương; thay mặt Ủy ban nhân dân quận ký các Quyết định công nhận Ban Quản trị nhà chung cư đóng trên địa bàn quận 11.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

c) Phụ trách phường 4, phường 6.

 

9. Ông Phan Thành Long - Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, Chánh Thanh tra quận:

a) Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

c) Phụ trách phường 13, phường 14.

 
Tìm kiếm