PHÂN CÔNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận:

a)  Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

-    Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của Quận;

-    Công tác tổ chức - cán bộ;

-    Công tác an ninh, nội chính;

-    Công tác kế hoạch và đầu tư;

-    Công tác thanh tra;

-    Công tác cải cách hành chính;

-    Công tác hành chính tư pháp;

-    Công tác thi đua - khen thưởng;

-    Tài chính - ngân sách;

-    Xét duyệt các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng có liên quan;

-    Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận theo ủy quyền của Thành phố.

c)  Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình: Chương trình Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị; Chương trình cải cách hành chính; các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

d)  Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng của Quận theo Quyết định thành lập cụ thể:

Trưởng Ban chỉ huy Thống nhất, phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn Quận; Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị; Cải cách hành chính; An toàn thực phẩm; Thực hiện sắp xếp nhà - đất Quận 11 theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg; Thực hiện pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Thực hiện Đề án quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ thực hiện thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý Vi phạm hành chính; Phòng, chống tham nhũng; Khu vực phòng thủ Quận. Đồng thời là Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - khen thưởng; Xử lý kỷ luật; Xét nâng lương trước niên hạn; Nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban An toàn giao thông Quận....

Ngoài ra, Trưởng ban chỉ đạo và Chủ tịch Hội đồng của các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố.

e)  Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Công an Quận, Ban chỉ huy Quân sự Quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Thanh tra Quận, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; phối hợp chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân Quận, Tòa án nhân dân Quận.

f) Theo dõi Phường 2, Phường 3, Phường 5 và Phường 13.

2.  Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận, phụ trách Văn hóa - Xã hội:

a)  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-     Giáo dục và đào tạo;

-     Văn hóa, Thể dục thể thao;

-     Y tế, quản lý dược; an toàn thực phẩm;

-     Lao động - Thương binh và Xã hội;

-     Công tác giảm nghèo bền vững;

-     Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công tác: Giảm nghèo bền vững, Phổ cập giáo dục; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dân số; An toàn thực phẩm; Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTUMTTQVN về xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; Công tác phòng chống AIDS; Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

c)  Trưởng các Ban chỉ đạo: Giảm nghèo bền vững, Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới, Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ,...; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Hội đồng xét sáng kiến Quận, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Quận, Ban công tác người cao tuổi Quận và Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo lĩnh vực có liên quan. Ký thay Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d)   Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Bệnh viện Quận, các trung tâm: Y tế Dự phòng, Dạy nghề, Thể dục thể thao, Văn hóa; phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Quận, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Quận Tân Phú và Quận 11.

e)  Theo dõi Phường 1, Phường 6, Phường 9 và Phường 11.

3.  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, phụ trách Quản lý đô thị:

a)  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-    Xây dựng; cấp giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

-    Quản lý đất đai - tài nguyên môi trường;

-    Đầu tư xây dựng cơ bản;

-    Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước;

-    Quản lý nhà;

-    Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn;

-    Giải quyết những trường họp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

-    Thay mặt ủy ban nhân dân Quận theo dõi và chỉ đạo đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 tại Điều 1, Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố vồ việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện (trừ nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên công ty).

b) Thay mặt Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận theo dõi và chỉ đạo công tác quy hoạch - kiến trúc đô thị, các công trinh xây dựng; trực tiếp chỉ đạo Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ùn tắc giao thông, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.          

c) Trưởng các Ban chỉ đạo: Phòng không nhân dân, Ngầm hóa lưới điện, Phòng cháy và chữa cháy, Phát triển nhà ở,...; Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án và Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo các lĩnh vực có liên quan. Thay mặt ủy ban nhân dân Quận ký các Quyết định công nhận Ban Quản trị nhà chung cư đóng trên địa bàn Quận 11. Ký thay Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 11.

e)  Theo dõi Phường 7, Phường 14, Phường 15 và Phường 16.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, phụ trách Kinh tế:

a)  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

-    Công tác đăng ký kinh doanh;

-    Công tác du lịch;

-    Công tác phát triển kinh tế tập thể;

-    Công tác ngành công thương;

-    Công tác tiết kiệm điện;

-    Thuế, Kho bạc, Quản lý thị trường;

-    Quản lý công sản;

-    Công tác tôn giáo, dân tộc;

-    Kiểm soát thủ tục hành chính;

-    Phổ biến giáo dục pháp luật;

-    Thi hành án dân sự;

-    Khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

-    Giải quyết các thủ tục giấy tờ về hộ tịch theo ủy quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận.

-    Quan hệ phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

b)   Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, kế hoạch, công tác do Thành phố triển khai: Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phát triển du lịch trên địa bàn Quận; Kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch vận động chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

c)   Trưởng các Ban chỉ đạo: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thi hành án dân sự; Tổng điều tra kinh tế; Phát triển kinh tế tập thể; Đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách; Phòng chống dịch gia súc gia cầm; Bảo vệ công trình lưới điện cao áp; Chương trình ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin Quận; Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác theo các lĩnh vực có liên quan. Ký thay Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận các Quyết định thành lập, thay đổi, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d)   Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án Dân sự, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý thị trường 11B, Trạm Thú y.

e)   Theo dõi Phường 4, Phường 8, Phường 10 và Phường 12.

- Được phân công theo dõi, chỉ đạo và xử lý các công việc thuộc lĩnh vực Quản lý đô thị từ ngày 19 tháng 02 năm 2019.

 

 

 
Tìm kiếm