Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11

tại Trụ sở tiếp công dân quận 11 số 270 Bình Thới, phường 10 quận 11

- Căn cứ Điều 13 khoản 5 của Luật tiếp công dân;

Văn phòng Hội đồng nhân dân quận 11 thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 quý I/2021 như sau: 

1/. Ông Trần Phi Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 tiếp công dân định kỳ sáng thứ năm hàng tuần. 

2/. Thời gian tiếp công dân: từ 8 giờ 00 giờ đến 11 giờ 00 phút.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: 270 đường Bình Thới, phường 10 quận 11; điện thoại: 028.396.333.51.

- Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11:

1/. Ông Lê Kiều – Chuyên viên Ban tiếp công dân quận 11.

2/. Ông Nguyễn Viết Trung – Cán sự Ban tiếp công dân quận 11.

Văn phòng Hội đồng nhân dân quận 11 thông báo để công dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết liên hệ ./.

Ghi chú:

- Thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 phối hợp Ủy ban nhân dân quận 11 thực hiện tiếp công dân định kỳ sáng thứ năm hàng tuần.

- Văn phòng Quận ủy; Ủy ban kiểm tra Quận ủy phối hợp Ban tiếp công dân thực hiện tiếp công dân định kỳ vào các buổi sáng thứ Ba; sáng thứ Sáu hàng tuần.

 

 

Tìm kiếm